Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Elcaline en bijbehorende websites (www.hetpaardvertelt.nl en www.leeronline.hetpaardvertelt.nl) De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op beide websites.

Artikel 1 – Definities 

 1. Elcaline, gevestigd te Roelofarendsveen, KvK-nummer 27364858, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener
 2. De wederpartij van dienstverlener (een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Elcaline, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, producten, online cursussen, natuurgeneeskundige adviezen/consulten, publicaties, workshops, trainingen, evenementen en alle abonnementen die Elcaline aanbiedt) wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant
 3. Partijen zijn dienstverlener en klant samen. 
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 
 5. Met de website wordt bedoeld www.hetpaardvertelt.nl en subdomein www.leeronline.hetpaardvertelt.nl en alle urls beheerd door Elcaline.
 6. Diensten Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Elcaline aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, producten, online cursussen, natuurgeneeskundige adviezen/consulten, publicaties, workshops, offline lessen, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze afspraken zijn gemaakt met Elcaline.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, adviezen, consulten, overeen­komsten en leveringen van diensten of goederen, online programma’s, digitale cursussen of digitale producten door of namens dienstverlener.  
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats­verplichtingen.
 4. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 7. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.
 8. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de website, alwaar de klant deze Algemene Voorwaarden kan inzien. Op verzoek zal dienstverlener een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per e-mail. 
 9. Voor de diensten van dienstverlener, waarvoor (mondelinge) afspraken, een overeenkomst of account nodig is, verklaart de klant zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. In de webshop moet altijd meteen de volledige koopsom worden voldaan.
 3. Een les of natuurgeneeskundig consult dient direct voldaan te worden per pin, overschrijving middels betaalverzoek of contant.
 4. Betaalt klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. Blijft klant in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de klant. Wanneer klant in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar.  
 7. Weigert klant zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen. 

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 2 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Met acceptatie van een offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

 Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De klant krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de klant is ontvangen. 
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt, slechts kort houdbaar zijn of wanneer het een digitaal product (zoals online programma’s en cursussen) betreft waarvan de inhoud direct beschikbaar is voor gebruiker.

Artikel 6 – Informatieverstrekking door klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschik­baar voor dienstverlener.  
 2. Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  
 3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienst­verlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  
 4. Indien en voor zover klant dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.  

Artikel 7 – Privacy

 1. Dienstverlener zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het staat klant vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.  
 2. Wanneer klant de opdracht intrekt, is klant verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.
 3. Afspraken voor lessen of natuurgeneeskundige consulten dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd of verzet. Indien de klant niet tijdig de afspraak annuleert of verzet, worden de volledige les-/consult kosten in rekening gebracht.
 4. Het annuleren of verzetten van de afspraak kan telefonisch of per email.

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener klant hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  

Artikel 10 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens klant niet aan dienst­verlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer­virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 11 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 12 – Garantie 

 1. Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor dienstverlener (Elcaline) enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting. 

Artikel 13 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één klant, dan zijn alle klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst. 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens­bestanden, registers of andere zaken. 
 3. Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen dienstverlener niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor dienstverlener in het leven roepen.
 4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.
 5. De informatie op de website en binnen de overige diensten van dienstverlener is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door dienstverlener samengesteld. Dienstverlener is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 6. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de website of de op de website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie. 
 7. Dienstverlener kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de klant en of het paard/de pony van de klant die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van video’s, blogs, deelname aan offline/online cursussen, lessen workshops of andere diensten van dienstverlener. Klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen (en die van zijn/haar paard/pony) veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.  

Artikel 16 – Vrijwaring 

 1. De klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 17 – Klachtplicht

 1. Klant is verplicht klachten over offerte, verrichte diensten/werkzaamheden of factuur direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 18 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, logo’s, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen van de website en de overige diensten van dienstverlener.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt. 
 3. Indien klant de intellectuele eigendomsrechten van dienstverlener schendt, is de klant aansprakelijk voor alle schade die dienstverlener daardoor of in verband daarmee lijdt. Diestverlener behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.
 4. Klant verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Klant verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.
 5. Dienstverlener verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het online programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 6. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een workshop of sessie, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Klant houdt de informatie (in welke vorm dan ook) die hij van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat klant de genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die op het moment dat klant deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  • waarvan klant kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;
  • die klant van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan klant te verstrekken;
  • die door klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht. 
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan. 

Artikel 20 – Boetebeding 

 1. Overtreedt klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt klant ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Elcaline is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Elcaline zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Elcaline is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. Indien de klant klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan dienstverlener, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

Bijzondere bepalingen

 1. Tijdens een online programma is het in enkele gevallen mogelijk dat klanten onderling kunnen communiceren. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
 2. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een programma belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan het desbetreffende programma of toekomstige programma’s uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende training, cursus of workshop onverlet.
 4. Als de klant online producten, cursussen of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de klant voor een bepaalde tijd toegang tot het bekijken van video’s en teksten op de website. Deze voor bepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van dienstverlener -Elcaline.
 5. Als de klant een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van dienstverlener of een product of online cursus heeft gekocht, dan dient alleen de klant op wiens naam het account staat, gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan. 
 6. De klant heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.
 7. Als de klant zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de klant definitief geblokkeerd worden. De klant heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld. 
 8. Dienstverlener behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de klant.
 9. Dienstverlener kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de klant (en of zijn/haar paard/pony) die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De klant blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
 10. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen voor zichzelf of zijn/haar paard/pony bij de huisarts, dierenarts of een andere professionele hulpverlener.
 11. Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van dienstverlener, kunnen de video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. Dienstverlener behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
 12. Dienstverlener behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de klant, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door dienstverlener.
 13. Door het invullen van het registratieformulier en/of het betalen van het aankoopbedrag verklaart de klant zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle gegevens op het registratieformulier naar waarheid te hebben ingevuld.

GRATIS mini e-book

HET ZELFVERTROUWEN VAN EEN LEIDER 

Vergroot je zelfvertrouwen met hulp van je paard in 10 stappen!

Het Zelfvertrouwen van een Leider

Jouw gegevens zijn veilig >privacyverklaring

Wil jij GRATIS leren en tips ontvangen?

Ik beloof minimaal 1x per maand in je mailbox te verschijnen!

Jouw gegevens zijn veilig >privacyverklaring